Thong Nhat Printing Office Building


Tư vấn thiết kế: Vilandco (Vietnam)

KTS Đoàn Dzũng tham gia chủ trì thiết kế

Microsoft PowerPoint - Cong trinh (Tieng Anh)

Slide 1

Microsoft PowerPoint - Cong trinh (Tieng Anh)