Quang Ninh Postoffice

Tư vấn thiết kế: HTT Corp (Vietnam)

KTS Đoàn Dzũng tham gia chủ trì thiết kế

Slide 1

Microsoft PowerPoint - Cong trinh (Tieng Anh)