Một số bài viết của kts Đoàn Dzũng trên tạp chí chuyên ngành:

Một số bài viết về D3A và các công trình của chúng tôi:

  • Phương án thiết kế của D3 Architecture được đăng trên tạp chí Green Buildings của Russia 

D3 Architecture-1(s)D3 Architecture-4

D3 Architecture-3

Nhadep. M&H

IMG_0011IMG_0014