Time Hotel

Location/ Vị trí: Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Status/Tình trạng: Design Development / Phát triển dự án

Type/Thể loại: Hotel / Khách sạn

Architect /Kiến trúc sư: D3A

Year/Năm: 2016

 

20160901_ca 3_3c

20160825_ca 2c

20161210_sc2 b

20160802_Time Hotel_011

20160802_Time Hotel_013

…………………………………………………………………………………………

D3A

MST: 0311 806 018

Địa chỉ: 160 Nguyễn Văn Quỳ. Phú Thuận. Q7. HCM

Email: d3a.hcm@gmail.com

https://www.facebook.com/pages/D3-Architecture/300543126697473