Tạp chí thiết kế tuyển chọn

7… Tạp chí Hinge 9.2015

Xem và download định dạng PDF tại đường link sau:

(Chúng tôi không thể để link do bản quyền. Hãy email chúng tôi tại d3a.hcm@gmail.com để nhận sách nhé)

6… Tạp chí Dwell 12.2011 – 01.2012

Xem và download định dạng PDF tại đường link sau:

(Chúng tôi không thể để link công khai do vi phạm bản quyền)

5… Một cặp tạp chí kiến trúc Singapore Architects:

Xem và download định dạng PDF tại đường link sau:

(Chúng tôi không thể để link công khai do vi phạm bản quyền)

4… Architectural Design – New Working Spaces

Xem và download định dạng PDF tại đường link sau:

(Chúng tôi không thể để link công khai do vi phạm bản quyền)

3…El Croquis 78 Steven Holl.

Xem và download định dạng PDF tại đường link sau:

(Chúng tôi không thể để link công khai do vi phạm bản quyền)

2…El Croquis 91 – Towards an Improbable Architecture

Xem và download định dạng PDF tại đường link sau:

(Chúng tôi không thể để link công khai do vi phạm bản quyền)

1. El Croquis 99 – Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa

Xem và download định dạng PDF tại đường link sau:

(Chúng tôi không thể để link công khai do vi phạm bản quyền)